Treść polityki prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy www.umisushi.pl na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma P.H.U. GASTMAX, zwana dalej UMI SUSHI.
 3. UMI SUSHI dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
 4. UMI SUSHI zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową lub reprezentujących osoby prawne
 5. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w następujący sposób:

 1. w przypadku rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez założenie Konta Użytkownika w celu korzystania z wszystkich funkcji systemu zamawiania posiłków lub rezerwacji stolika
 2. w przypadku składania zamówienia na dostawę lub odbiór posiłku bez rejestracji konta
 3. w przypadku wyrażenia woli przez Użytkownika co do pobrania udostępnionych materiałów lub wyrażenia prośby o kontakt z serwisem na podstawie odpowiednich formularzy – w celu realizacji działań handlowych i marketingowych przez serwis na podstawie wyraźnie przekazanej przez Użytkownika zgody

 1. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w przypadku Rejestracji w Serwisie lub w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji:
  1. Cel przetwarzania
   1. Celem przetwarzania jest udostepnienie użytkownikowi możliwości złożenia zamówienia i przeprowadzenia procesu dostawy posiłku lub rezerwacji stolika
   2. Kategorie i zakres danych
    1. adres e-mail;
    2. imię i nazwisko;
    3. numer telefonu;
    4. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
  2. Odbiorcy danych
   1. pracownicy UMI SUSHI uprawnieni do przetwarzania danych oraz
   2. podmioty zewnętrzne których usługi są niezbędne do poprawnego funkcjonowania systemu zamówień online, w szczególności usługodawcy przetwarzający płatności online
  3. Prawa zarejestrowanego użytkownika w odniesieniu do danych
   Zarejestrowany użytkownik ma prawo do:
   1. żądania sprostowania,
   2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych o
   3. do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

Wszelkie życzenia co do zmiany statusu danych osobowych należy zgłaszać do P.H.U. GASTMAX na adres email restauracja@umisushi.pl

 1. Okres przechowywania danych
  1. Dane Użytkownika Zarejestrowanego w serwisie lub dokonującego zamówienia bez rejestracji przechowywane są na okres realizacji zamówienia (tj. usługi gastronomicznej) oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy a także ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego
 2. Zarejestrowany użytkownik lub użytkownik który dokonał zamówienia bez rejestracji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 3. Żródłem skąd pozyskiwane są dane jest formularz wypełniany przez użytkownika
 4. Administrator nie dokonuje profilowania danych

 1. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w przypadku wypełniania formularzy dających dostęp do materiałów nieodpłatnych lub wyrażenia prośby o kontakt z serwisem Użytkownik podaje następujące dane:
  1. Cel przetwarzania
   1. Celem przetwarzania jest udostepnienie użytkownikowi możliwości pobrania lub otrzymywania materiałów informacyjnych a także przedstawiania użytkownikowi informacji handlowych i promocyjnych
  2. Kategorie i zakres danych
   1. adres e-mail;
   2. imię i nazwisko;
   3. numer telefonu;
  3. Odbiorcy danych
   1. pracownicy UMI SUSHI uprawnieni do przetwarzania danych
  4. Prawa użytkownika który wypełnił formularz kontaktowy lub podał dane w celu uzyskania dostępu do materiałów dodatkowych
   1. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do żądania sprostowania,
   2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych o
   3. do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  1. Okres przechowywania danych
   1. Dane użytkownika zainteresowanego materiałami informacyjnymi lub zainteresowanego kontaktem ze strony UMI SUSHI przechowywane są przez okres do momentu wycofania uprzednio danej zgody na ich przetwarzanie.
  2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
  3. Źródłem skąd pozyskiwane są dane jest dany formularz wypełniany przez użytkownika
  4. Administrator nie dokonuje profilowania danych
 1. Administrator Danych przekazuje osobie, która wnioskuje o przekazanie dotyczących jej danych osobowych kopię danych podlegających przetwarzaniu. Administrator Danych na wniosek osoby, której dane dotyczą, przekazuje dane osobowe pozyskane od tej osoby, do wskazanego przez nią Administratora Danych.
 2. Na podstawie art. 21 pkt 1,2 i 3 RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, dotąd przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Administrator Danych zapewnia możliwość wyrażenia sprzeciwu w taki sam sposób, w jaki pozyskuje zgodę na przetwarzanie danych (za pośrednictwem strony internetowej Administratora).
 3. Z chwilą wniesienia sprzeciwu o którym mowa w pkt c), osoby przetwarzające dane osobowe na podstawie udzielonego upoważnienia a także sam Administrator Danych Osobowych, prowadzą działania zmierzające do niezwłocznego zaprzestania dalszego przetwarzania danych osoby, która złożyła sprzeciw. Nadto podejmowane są działania zmierzające do pseudonimizacji danych osobowych takiej osoby lub do usunięcia takich danych, jeśli nie zabrania tego odrębny przepis prawa.
 4. Dane osoby, która wniosła sprzeciw co do dalszego przetwarzania są usuwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia sprzeciwu. Osoba wnosząca sprzeciw jest informowana o usunięciu jej danych z systemu.
 5. Niezależnie od zapisów ppkt 11 dane osobowe są usuwane zawsze po ustaniu okresu, jaki Administrator przewidział dla ich przetwarzania i jaki został podany osobom w klauzuli informacyjnej.
 6. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 7. Mechanizm cookies, adres IP
  1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez UMI SUSHI za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez UMI SUSHI usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji w Serwisie.
  2. UMI SUSHI wykorzystuje dwa typy plików cookies
  3. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
  4. Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały
  5. UMI SUSHI wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  6. UMI SUSHI wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:
   1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
   2. popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
   3. popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
   4. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
   5. ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu za pośrednictwem chatu (administrator cookies zewnętrznego: LiveChat Inc. z siedzibą w USA)
  7. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub Strona 3/5wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  8. UMI SUSHI może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez UMI SUSHI przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. UMI SUSHI nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
 9. Dostęp do danych
  1. UMI SUSHI zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Serwisie.
  2. Osoby niezarejestrowane w serwisie które przekazały swoje dane w celu realizacji zamówienia mogą zgłosić chęć dokonania zmian lub usunięcia danych na adres restauracja@umisushi.pl. Dokonanie usunięcia danych będzie możliwe niezwłocznie po ustaniu warunków opisanych w

 1. Zabezpieczenia
  1. UMI SUSHI stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. UMI SUSHI zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
  2. Dane osobowe w UMI SUSHI są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym w skrócie RODO
  3. W przypadku gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła” podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
  4. UMI SUSHI nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną
 2. Zmiany Polityki Prywatności
  1. UMI SUSHI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej
  2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: restauracja@umisushi.pl
  3. Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2018.

Treść klauzuli informacyjnej (RODO) - zamówienia online i/lub rezerwacjeInformujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma P.H.U. GASTMAX,
adres e-mail
restauracja@umisushi.pl

1. Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu REALIZACJI SKŁADANEGO PRZEZ PANIA/PANA ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW i USŁUG ADMINISTRATORA, a w przypadku wyrażenie zgody a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora.

2. Pani/Pana dane mogą być udostępniane odbiorcom świadczącym usługi techniczno-organizacyjne dla Administratora W CELU POPRAWNEJ REALIZACJI DOSTAWY PRODUKTÓW i USŁUG ADMINISTRATORA,

3. Pani/Pana przechowywane będą na okres realizacji zamówienia (tj. Usługi gastronomicznej lub rezerwacji stolika) oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy a także ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego. Jeżeli zaś wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od Administratora komunikacji marketingowej, Państwa dane przechowywane będą do momentu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej wcześniej zgody.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celu realizacji i dostawy złożonego zamówienia. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji i dostawy zamówienia lub rezerwacji stolika.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych.

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji


Treść klauzuli informacyjnej (RODO) - formularz zapisu na newsletterInformujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma P.H.U. GASTMAX,
adres e-mail
restauracja@umisushi.pl

1. Pana/Pani dane przetwarzane będą w w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora.

2. Pani/Pana dane mogą być udostępniane odbiorcom świadczącym usługi techniczno-organizacyjne dla Administratora w celu poprawnego przeprowadzenia komunikacji marketingowej,

3. Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej wcześniej zgody.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji

Treść klauzuli informacyjnej (RODO) - formularz kart stałego klientaInformujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma P.H.U. GASTMAX,
adres e-mail
restauracja@umisushi.pl

1. Pana/Pani dane przetwarzane będą w w celu umożliwienia realizacji programu lojalnościowego oraz marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora.

2. Pani/Pana dane mogą być udostępniane odbiorcom świadczącym usługi techniczno-organizacyjne dla Administratora w celu poprawnego przeprowadzenia komunikacji marketingowej,

3. Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej wcześniej zgody.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzjiTreść klauzuli informacyjnej (RODO) - formularz kontaktowy


Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma P.H.U. GASTMAX,
adres e-mail
restauracja@umisushi.pl

1. Pana/Pani dane przetwarzane będą w odpowiedzi na Państwa zapytanie skierowane do Administratora danych.

2. Pani/Pana dane zostaną udostępnione pracownikom i osobom upoważnionym przez Administratora jedynie w celu realizacji Państwa prośby o kontakt

3. Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu zakończenia komunikacji zainicjowanej przez wypełnienie niniejszego formularza

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji